ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів

м. Ніжин __________ 2016 р.

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» (код ЄДПОУ 31818672), розташоване за адресою: 16600, м.Ніжин, вул.

Чернігівська,128 визначено виконавцем послуги з вивезення та захоронення побутових відходів на підставі Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської

ради від 30.07.2009 р. No361 «Про визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги», Рішення виконавчого комітету

Ніжинської міської ради від 14.07.2016 р. No192 «Про введення в дію рішення комісії з визн ачення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення

побутових відходів на території міста Ніжина та встановлення терміну надання послуг» пропонує до укладення Публічний Договір від _________2016 р.

про надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів Власникам (наймачам, орендарям) квартир в багатоквартирному житловому будинку

та власникам (наймачам, орендарям) одноквартирного житлового будинку приватного сектора (Споживачам).

Начальник КП «ВУКГ» В.А. Корман.

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з вивезення та захоронення побутових відходів

м. Ніжин «___»_____________2016 р.

Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства», в особі начальника

Кормана Владислава Адольфовича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони, та

Власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) одноквартирного житлового будинку приватного сектора, надалі – «Споживач», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 

 1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов`язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів (далі – Послуги), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором.

1.2. Виконавцем послуг з вивезення та захоронення побутових відходів у м. Ніжині визначено Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства» згідно з Рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 30.07.2009 р. No361 «Про визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги» та Рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 14.07.2016 р. No192 «Про введення в дію рішення комісії з визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Ніжина та встановлення терміну надання послуг».

 

 1. Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

2.2. Надання послуг Виконавцем проводиться за контейнерною та безконтейнерною схемою.

2.3. Для вивезення твердих відходів використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75 м3 та 1,1м3, що належать Виконавцеві або Споживачу.

2.4. Виконавець вивозить тверді побутові відходи з 06.00 до 22.00.

2.5. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний згідно з графіком виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємності з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

2.6. Завантаження відходів здійснюється Споживачами у контейнери, а Виконавцем – в спеціально обладнані транспортні засоби.

2.7. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами та Виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

 

 1. Вимірювання обсягу,визначення вартості та якості послуг

3.1. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 29.03.2012 р. No157 «Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів для житлових будинків та об’єктів невиробничої сфери».

3.2. Розрахунок вартості послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів здійснюється на підставі тарифів, затверджених рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 02.04.2015р. No73 «Про корегування тарифів на послугу з перевезення твердих побутових відходів згідно з графіками відповідно до договорів, укладених з населенням, бюджетними установами та іншими споживачами комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» та рішенням виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 31.07.2014 р. No174 «Про встановлення тарифів на послугу захоронення побутових відходів на полігоні твердих побутових відходів для населення та інших споживачів комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства», і становить:

з розрахунку на 1 людину за місяць:

– для населення приватного сектора – 10,41 грн.,в.т.ч. ПДВ – 1,74 грн.;

– для населення багатоквартирного (благоустроєного) будинку – 8,75 грн., в т.ч. ПДВ – 1,46 грн.

 

 1. Оплата послуг

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до 20 числа періоду, що настає за розрахунковим.

4.3. Послуги оплачуються готівкою до каси підприємства або в безготівковій формі.

4.4. Плата вноситься на розрахунковий рахунок 26008051414926 РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Чернігів МФО 353586 код ЄДРПОУ 31818672 або розрахунковий рахунок 26009300940330 в Філія ЧОУ АТ«Ощадбанк», МФО 353553, код ЄДРПОУ 31818672.

4.5. У разі потреби Виконавець протягом 10 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

4.6. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території діяльності підприємства.

4.7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням копій цих документів на адресу Виконавця послуг.

 

 1. Права та обов’язки Споживача

5.1. Споживач має право на:

5.1.1. Одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, норми надання послуг і графік вивезення відходів.

5.1.2. Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

5.1.3. Усунення виконавцем недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача.

5.1.4. Перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг.

5.1.5. Внесення за погодженням з виконавцем у цей договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

5.1.6. Зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів.

5.1.7. Несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім’ї на підставі письмової заяви і документа, що підтверджує його

відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк за надані йому послуги з вивезення та захоронення відходів.

5.2.2. Сприяти виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором.

5.2.3. Визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків.

5.2.4. Обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби.

5.2.5. Забезпечити належне збирання та зберігання відходів; установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих відходів зурахуванням  унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

5.2.6. Забезпечити роздільне збирання побутових відходів.

 

 1. Права та обов’язки Виконавця

6.1. Виконавець має право вимагати від Споживача:

6.1.1. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків, що перебувають у власності споживача.

6.1.2. Своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню.

6.1.3. Забезпечувати роздільне збирання побутових відходів.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та цього договору.

6.2.2. Погодити із Споживачем місця розташування контейнерних майданчиків, визначити їх кількість, необхідну для збирання побутових відходів, перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків.

6.2.3. Обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів та контейнерних майданчиків у разі перебування їх у власності виконавця.

6.2.4. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

6.2.5. Ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити  прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

6.2.6. Перевозити відходи тільки в спеціально відведені місця  чи на об’єкти поводження з побутовими відходами.

6.2.7. Надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів.

6.2.8. Усувати факти порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред’являє Споживач у зв’язку з невиконанням умов цього договору.

6.2.9. Прибувати протягом трьох годин на виклик Споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру плати.

6.2.10. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

6.2.11. Зменшувати розмір плати за послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та документа,

що підтверджує його/їх відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

6.2.12. Виконавець має також інші обов’язки відповідно до закону.

 

 1. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

7.1. Споживач несе відповідальність згідно з законом і цим договором за:

7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги.

7.1.2. Невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.

7.1.3. В разі несвоєчасної оплати послуг Споживач сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення оплати. Сплата пені не звільняє від сплати основного зобов’язання.

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну споживача, шкоди його життю чи здоров’ю.

7.2.2. Невиконання зобов’язань, визначених цим договором і законом.

 

 1. Розв’язання спорів

8.1. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії,в

якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти робочих днів.

8.5. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписом.

8.6. У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк або його відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два

Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.7. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

 

 1. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або

екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

 

 1. Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови

10.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

10.2. Якщо протягом 30 днів з дня опублікування даного Договору не буде письмових заперечень Споживача, він вважається укладеним.

10.3. Даний Договір набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації і діє до 14 липня 2024 р.

10.4. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті та в офіційних друкованих виданнях, що публікуються на території його діяльності, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

 

 1. Прикінцеві положення

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. No1070.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом його публікації в офіційному виданні – газеті «Вісті».

11.6. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті Ніжинської міської ради www.nizhynrada.org та на офіційному сайті комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» www.unenizh.org.ua.

 

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

КП «ВУКГ»

16600, м. Ніжин, вул. Чернігівська, 128

р/р 26009300940330 в ТВБВ No10024/0281

філії-Чернігівське обласне

управління АТ «Ощадбанк»

МФО 353553, код ЄДРПОУ 31818672

тел. (04631) 4-24-90, 7-45-28

Начальник КП «ВУКГ»

__________________

/В.А. Корман/

gaz-1

gaz-2